Aquesta adreça web està en desús, visiteu el nou web del Fotoclub Poblenou a la següent adreça:

                                                  fotoclubpoblenou.cat